Các loại cam đang được trồng tại Lục Ngạn, Bắc Giang

Hiển thị kết quả 1, 12 của 26

Hiển thị thanh bên

Cam cara ruột đỏ Lục Ngạn

39.00$/kg

Cam đường canh Lục Ngạn

42.00$/kg

Cam đường canh sinh thái Lục Ngạn

39.00$/kg

Cam lòng vàng (Cam Vinh) Hộ Đáp

12.00$/kg

Cam lòng vàng (cam Vinh) Lục Ngạn

9.00$/kg

Cam lòng vàng Lục Ngạn

15.00$/kg

Cam lòng vàng Lục Ngạn

12.00$/kg

Cam lòng vàng Lục Ngạn (Cam Vinh)

12.00$/kg

Cam lòng vàng Lục Ngạn (Cam Vinh)

7.20$/kg

Cam lòng vàng Lục Ngạn (cam Vinh)

9.00$/kg

Cam lòng vàng Lục Ngạn (Cam Vinh)

13.74$/kg

Cam lòng vàng sinh thái Lục Ngạn

18.00$/kg